Revizie - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Fumiks sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Revizie

Blogy a tipy
         Revízia (angl. verification): všetky opatrenia, ktorými sa kontroluje súlad elektrickej inštalácie
s príslušnými požiadavkami HD 60364.


Východisková revízia
Táto revízia sa musí vykonať v čase dokončenia elektrickej inštalácie a pred jej uvedením do prevádzky
* Každá inštalácia sa musí preverovať počas montáže, pokiaľ je to primerane realizovateľné a aj
po jej dokončení, pred uvedením do prevádzky používateľom alebo pred pripojením do distribučnej siete.
* Musia sa prijať opatrenia zaisťujúce, že vykonávanie revízie nespôsobí nebezpečenstvo pre
osoby alebo hospodárske zvieratá
* Východiskovú revíziu musí vykonať osoba znalá, ktorá je kvalifikovaná na vykonávanie revízie.
Robí sa obhliadkov, meraním a vykonaním revíznej správy. Je k tomu potrebná aj dokumentácia o zariadenia, pláne domu a elektroprojektu domu alebo bytu. (Vykonáva naša firma)

Pravidelné prehliadky a skúšanie
Osoba vykonávajúca východiskovú prehliadku a skúšky alebo osoba, ktorá koná v jej mene, musí
informovať zadávateľa odporúčania na pravidelné prehliadky a skúšky a musí odporučiť
maximálny časový interval medzi pravidelnými prehliadkami podľa vlastností inštalácie. V každom prípade, ak sa nehnuteľnosť nepredala, odporúča sa vykonávať pravidelné prehliadky v intervaloch nie dlhších ako desať rokov.
V každom prípade, nájomca alebo majiteľ sú zodpovední za zabezpečenie pravidelných prehliadok
a skúšok.
Na existujúcu inštaláciu sa nevyžaduje použitie platnej normy.
*Frekvencia pravidelných prehliadok a skúšok sa musí určiť podľa druhu inštalácie, jej používania
a prevádzky, frekvencie údržby a vonkajších vplyvov, ktorým je vystavená
*Pravidelná prehliadka a skúšanie elektrickej inštalácie sa musia uskutočniť (ak nie je nová) pri zmene vlastníctva alebo nájmu
Dôvody okrem platnej vyhlášky a zákonov na dôvod opakovaných revizií je:
a) bezpečnosti osôb a hospodárskych zvierat pred účinkami zásahu elektrickým prúdom a popálením,
b) ochrany pred poškodením majetku ohňom a teplom spôsobeným poškodením inštalácie,
c) potvrdenia, že inštalácia nie je poškodená alebo nie je zhoršená jej funkčnosť tak, že sa zhorší
bezpečnosť, a
d) identifikácie chýb inštalácie a odchýlok od požiadaviek tejto normy, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo.
Ak nie je dostupná predchádzajúca správa, musí sa vykonať ďalšie vyšetrovanie

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky